การพัฒนาสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

นอกเหนือไปจากการพัฒนาสังคมการงานสำหรับเพิ่มปริมาณรายรับซึ่งเป็นเรื่องราวเศรษฐกิจภายในครัวเรือนอันส่งผลแก่เศรษฐกิจมหภาคแล้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการจะเสริมเรื่องราวของการพัฒนาสังคมพร้อมทั้งการเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรเข้าไว้ด้วยเป็นสำคัญโดยถือหลักการมอบมวลมนุษย์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท้องถิ่นนั่นเองได้เข้ามาร่วมมีส่วนในการตัดสินใจด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มทำโครงการ วิธีการนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฝ่ายนักพัฒนาสังคมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากทรงเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการระเบิดจากข้างใน คือ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นผู้ถือวิธีการของตนเองเพื่อที่จะเลือกสรรวิถีทางการก้าวหน้าและพร้อมที่จะรับกระแสของการพัฒนาจากภายนอกที่จะมีเข้ามาในภายภาคหน้า หากวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเจาะลึกแล้วจะมองเห็นได้เด่นชัดว่าพระองค์ทรงใช้หลักของการประชาพิจารณ์มานานนับเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและเริ่มกระทำกันอย่างกว้างขวาง ในขณะนี้วิธีการทำประชาพิจารณ์ของพระองค์นั้นเป็นแนวทางที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยที่จะทรงชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และบทสรุปที่จะได้จากโครงการพัฒนาสังคมกับประชาชนที่มาเฝ้าดูโอบล้อมอยู่ ภายหลังจะทรงถามถึงความเต็มใจพร้อมทั้งฝ่ายที่จะจำเป็นจะต้องเสียสละในขณะนั้น

นอกจากเรื่องทางเศรษฐกิจและการยกฐานะรายได้ของประชากรแล้วอีกทั้งปรากฎเรื่องของการพัฒนาสังคม การสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับท้องที่ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในทางขององค์รวมตลอดจนเรื่องราวของกลุ่มจิตวิทยาวิถีชีวิตเมืองไทยพร้อมกับวัฒนธรรมอีกด้วย ภายในท้องที่พัฒนาสังคมสถานที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เมือง จังหวัดสระบุรี นั้นนอกจากการชี้นำแนวความคิดใหม่ตามที่ได้เสนอไว้ทีแรกไปศึกษาทดสอบเพื่อให้เป็นแบบฉบับแล้วยังเติมรวมทั้งเรื่องราวการชี้นำวิถีชีวิตไทยที่ดีงามในสมัยก่อนรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดเตรียมก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อที่จะให้พระภิกษุ ประชาชน พร้อมทั้งส่วนราชการได้เจอะเจอเปลี่ยนพัฒนาสังคมวิชาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นร่วมใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเลี้ยงชีพและอุปสรรคในชีวิตอื่น ๆ ในประเภทของสามประสาน ที่พักอาศัย วัดวาอาราม และราชการอีกด้วย ซึ่งวิถีชีวิตไทยในลักษณะนี้น่าจะคงอยู่และดูแลรักษาไว้ให้มีอยู่ต่อไปภายในสังคมประเทศไทย แนวคิดเหล่านี้ได้สะท้อนให้มองเห็นพระวิสัยทัศน์และพระสติปัญญาที่ลุ่มลึก

หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวข้องการรับจำนำรถ

ผู้รับจำนำ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับจำนำต้องตรวจค้นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยว่ารถยนต์ให้ดีว่ารถที่จะรับจำนำนั้นเป็นรถของผู้นำมาจำนำหรือไม่ ตรวจทานดูสมุดตำราลงบัญชีรถ ดูในช่องผู้ถือสิทธิ์ขาดว่าเป็นชื่อของผู้นำรถมาจำนำหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่จะต้องมีหนังสืออนุญาตหรือมอบสิทธิ์ของเจ้าตำรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่สัมพันธน์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของคู่แต่งงาน (ถ้ามี) ด้วยกันสุดท้ายนี้ก็กติกาจำนำ เอกสารทุกอย่างจะต้องให้ผู้นำรถมาจำนำลงลายเซ็นรับแขกความถูกต้องให้อ่อนโยน

ผู้รับจำนำที่ไม่ซื่อตรง คือ รับจำนำรถที่ถูกยักแยกมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ หากมีความตั้งใจกินสินบนกระนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ดอกอันเกิดจากการรับจำนำอัตราร้อยละ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมาย ถือว่าเข้ากฏเกณฑ์การรับของโจร เป็นความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เราจะปรากฏชัดได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการคิดว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกต้มตุ๋นมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา 357) คือรับไว้เพื่อแสวงหาคุณประโยชน์ที่มิควรได้โดยพึงพอใจด้วยกฎหมายอย่างนี้ ในทางกฎหมายก็ถือว่าผู้รับจำนำนั้นมีเจตนาทุจริต การวางตัวนั้นก็เป็นโทษฐานรับของโจร

โทษฐานรับของโจร เป็นความผิดต่อธรณี เป็นคดีตกลงความไม่ได้ ต่างกับเหตุแรกที่ผู้เช่าซื้ออมเงินรถแล้วนำมาจำนำ พร้อมกับโทษทางอาญาก็ตรงกันข้าม เพราะเช่นนั้นผู้รับจำนำที่ทุจริต มีสิทธิติดคุกฐานรับของโจร ส่วนผู้นำมาจำนำ ถ้าปรากฎว่ายักทรัพย์เขามา เช่น ยืมมา เช่ามา เช่าซื้อมา ฯลฯ แล้วนำมาจำนำ อย่างนี้ ก็มีสิทธิติดคุกฐานยักยอกได้อีกด้วย แต่โทษเบากว่ารับของโจร และยังเป็นความผิดอันตกลงความได้อีกด้วย

แม้คิดจะรับจำนำรถใครไว้เพื่อหวังค่าตอบแทนจำนำรายเดือน โปรดสำรวจรถคันนั้นให้ดีว่า เป็นรถที่ชอบตามกฎหมายหรือไม่ ผู้นำรถมาจำนำเป็นเจ้าของผู้ถือสิทธิ์ขาดในรถนั้นหรือไม่ ของกลางของรถเที่ยงตรงหรือไม่ หากพบว่าทุกอย่างควรประณีต จึงทำสัญญารับจำนำ อย่ารับจำนำรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าอย่างนั้นแทนที่จะได้รับดอกตามที่หวัง อาจจะกลายเป็นเสียเงิน และเสียอิสระแทน

 

การดูแลหลังการผ่าตัดเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกชาย

การผ่าตัดเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกชาย นอกจากจะทำให้การเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกของคนทั่วไปแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาหน้าอกเล็กลงจากอุบัติเหตุหรือความผิดปกติแต่กำเนิดในบาง กรณี เช่น ภาวะที่เส้นประสาทในสันหลังผิดปกติแล้วทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกไม่มีการเติบโต ขึ้น ภาวะอกนูนหรือภาวะอกบุ๋ม การเสริมหน้าอกช่วยให้ความผิดปกติในภาวะเหล่านี้ดูดีขึ้น

1.ควรเตรียมหยุดงาน 5 – 7 วัน

2.ห้ามยกแขนสูงในช่วง 1 สัปดาห์ แรกหลังการผ่าตัด

2.วันแรกหลังผ่าตัด แพทย์จะทำการเปิดแผลแต่ยังให้พันหน้าอกด้วยผ้ายืดต่ออีก 1 สัปดาห์ เพื่อลดอาการบวม

4.หลังจากครบ 1 สัปดาห์ สามารถเริ่มยกแขนสูงได้อย่างช้าๆ โดยทั่วไปการขยับแขนสามารถทำได้จนเกือบปกติในอาทิตย์ที่ 2 – 3 สามารถขยับแขนได้เหมือนปกติภายใน 1 เดือน

5.งดการออกกำลังกายที่จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นประมาณ 3 – 6 สัปดาห์

6.วันแรกหลังผ่าตัดควรนอนพักให้มากที่สุด ลุกเดินเฉพาะเวลาที่ไปห้องน้ำ

7.โดยทั่วไปจะให้นอนที่โรงพยาบาล 24 ชั่วโมง โดยนอนยกศีรษะสูงหนุนหมอน 2 ใบ ควรมีเพื่อนขับรถกลับบ้านให้ หลังจากออกจากโรงพยาบาล

8.ควรทานยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น

9.ผ้าพันหน้าอกควรพันไว้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่ต้องอาบน้ำ

10.โดยทั่วไปจะนัดตัดไหม ประมาณ 5 วันและจะนัดตรวจอีกประมาณ 1 อาทิตย์ , 4 อาทิตย์ , 3 เดือน , 6 เดือน

11.ห้ามให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม

12.ประคบเย็นบริเวณหน้าอกช่วยให้ลดอาการบวมได้

13.สามารถทำกิจกรรมตามปกติเมื่อ 6 อาทิตย์

14.ห้ามยกของหนักในช่วง 3 สัปดาห์แรก

15.แผลเป็นที่รักแร้มักเห็นชัดในช่วงแรก อาจต้องใช้มือนวดแผลเป็นให้นิ่มขึ้นโดยทั่วไปหลัง 2 เดือนแผลจะมองเห็นไม่ชัด

16.หากมีปัญหาอื่นๆ เช่น บวมมากหรือมีเลือดออกผิดปกติ ให้ติดต่อแพทย์โดยทันที

 

การข้อแนะนำในการสระผมและทำความสะอาดแผลบริเวณที่ปลูกคิ้ว

ปลูกคิ้วถาวร คิ้วที่ได้อยู่ถาวรและสวยงามทำให้คุณมีความมั่นใจในการที่จะพบปะผู้คน ด้วยการทำเพียงครั้งเดียว หลักการของการปลูกคิ้วถาวรคล้ายคลึงกับกับการปลูกผมถาวร ที่เห็นผลรวดเร็วโดยใช้เวลาในการทำประมาณ 2-3 ชั่วโมง วิธีการนี้ทำโดยเลือกเส้นผมที่ถาวรบริเวณท้ายทอยเพียงเล็กน้อยมาทำการปลูกที่คิ้ว เทคนิคในการปลูกคิ้วนี้เป็นวิธีการย้ายเซลผมมาปลูกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ ผลที่ได้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีแผลเป็น การปลูกคิ้วถาวรต้องใช้ศิลปะเป็นอย่างมากซึ่งแบบของคิ้วแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเค้าโครงรูปหน้าและบุคลิกลักษณะของคนนั้น ๆ ด้วย

การสระผมบริเวณที่ปลูกคิ้ว

ครั้งแรกหลังการปลูกคิ้ว ควรจะมาสระที่คลินิกโดยเจ้าหน้าที่ของคลินิก เราจะสอนและแนะนำการสระผมและการทำความสะอาดแผลให้ จากนั้นคุณสามารถกลับไปดูแลตัวเองได้

ในสัปดาห์แรกหลังปลูกคิ้ว ท่านควรสระผมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนที่ทางคลินิกจัดให้ หลังจากนั้นท่านสามารถใช้แชมพูอื่นๆ สระผมได้ตามปกติ

เริ่มทำความสะอาดได้หลัง2วัน

ควรใช้น้ำในอุณหภูมิห้องปกติหรืออุ่นเล็กน้อยในการล้างหน้า และไม่ควรใช้กระแสน้ำแรงมากหรือให้ใช้มือบังกระแสน้ำไม้ให้กระทบโดนบริเวณที่ปลูก โดยตรงเพราะจะทำให้เซลรากผมที่ปลูกไปหลุดได้

ขยี้โฟมล้างหน้าห้เป็นฟอง ใช้ปลายนิ้วมือแตะเบา ๆ ที่บริเวณที่ปลูกคิ้ว ห้ามถู และปล่อยทิ้งไว้ 1-2 นาที

ล้างออกด้วยน้ำกระแสไม่แรงด้วยความระมัดระวัง

ใช้ผ้าสะอาดซับเบา ๆ ห้ามถู

เริ่มถูเบา ๆ บริเวณที่ปลูกผมได้หลังจาก 1 สัปดาห์ไปแล้ว สัปดาห์ที่ 3 เริ่มถูได้แรงขึ้น และล้างได้ตามปกติหลังจาก 1 เดือน

 

จะพลาดอยู่ไยสำหรับทีเด็ดบอลที่พลิกแพลงได้ด้วยคุณเอง

footyhint-2

ในการแข่งขันฟุตบอลมีอยู่หลากหลายทีมที่เราจะต้องการดูและเชียร์ไปพร้อมๆกัน แต่เรานั้นอยากรู้เทคนิคการดูบอลทีเด็ดที่จะมาพิชิต ดูว่าความสามารถของนักบอลที่ลงแข่งขันจะมีทีเด็ดที่น่าดูและน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนกัน แต่คงต้องอาศัยหลักๆเลยคือประการแรกเลยที่หนีไม่พ้นเลยคือเรื่องความแม่นของ ทีเด็ดบอล เราต้องมีการดูย้อนหลังว่า ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริง แล้ว เข้ากี่คู่คำว่าเข้ากี่คู่ก็คือการถูกกี่คู่นั่นเอง แล้วลองย้อนไปดู 10 ย้อนหลังว่า มีสถิติที่ผ่านมาอย่างไร แม่นแค่ไหน ถ้าแม่นจริง สถิติย้อนหลังต้องมีการทายแต่ละคู่ ถูกเป็นส่วนมาก แต่หากว่าเจอทายผิดทายถูกใกล้เคียงกัน แบบนี้ไม่เรียกว่าแม่นแล้ว

ส่วนสำคัญต่อมาสำหรับประการที่สอง จะฟันธง ทีเด็ดบอล อะไร ก็ต้องมีเหตุผลประกอบด้วย เรื่องของการวิเคราะห์บอล แล้วฟันธงออกมา เราต้องมีเหตุผลหรือข้อมูลที่เพียงพอว่า ทำไมเราถึงฟันธงผลว่าจะออกมาเช่นนั้น ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะต้องรวบรวมจากหลากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น ความสมบูรณ์ของทีม สถิติย้อนหลัง รายชื่อผู้เล่น หรือ นักเตะที่ติดโทษแบน และอื่นๆอีกหลายตัว ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นเหตุผลประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออก ทีเด็ดบอล หากว่า คนที่มาวิเคราะห์ไม่สามารถตอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ เราก็สามารถฟันธงไปได้เลยว่า เจ้านี้มั่วอย่างแน่นอน คงอาศัยเพียงหลักการการเดา ประกอบเท่านั้นเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่ควรพลาดเลยจริงๆที่จะวิเคราะห์ด้วยตนเองขณะการดู เพราการดูก็สามารถทำให้เราวิเคราะห์การแข่งขันได้เช่นกัน มีทั้งให้ลุ้นและได้ตื่นเต้นไปพร้อมกันอยู่เสมอ